වෙළෙන්දා අවුලුවන්න

ප්‍රේරක වෙළෙන්දා සමඟ ඔබට සම්මත වෙළෙන්දාගේ සියලු ක්‍රියාකාරිත්වය ලැබෙනු ඇති නමුත් අර්ධ ස්වයංක්‍රීය (එක් වරක් පමණක්) පද්ධතියක් වන අතිරේක තට්ටුවක් සමඟ. ප්‍රේරක වෙළෙන්දාගේ සුන්දරත්වය නම් ඔබට එය සම්මත වෙළෙන්දා ලෙස භාවිතා කළ හැකිය.


මෙම පද්ධතිය සමඟ ඔබ තෝරාගත් කාල රාමුව මත එක් වරක් පමණක් වෙඩි තබන සැකසුමක් නිර්මාණය කිරීම සඳහා විවිධ දර්ශකවල මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකිය. ඔබේ වෙළඳාම වසා දැමූ පසු, ඔබ තෝරාගත් කාල රාමුව මත වෙනත් වෙළඳාමක් විවෘත කිරීමට තෝරා ගත හැකි අතර එය ඊළඟ වතාවේදී ඔබේ සැකසුම සිදු වේ.


ප්‍රේරක වෙළෙන්දා භාවිතා කිරීමේ වඩාත් way ලදායී ක්‍රමය නම් විශාල ප්‍රවණතා සොයා ගැනීමට ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ට්‍රේඩර්ගේ බහු-කාල රාමු හැකියාව භාවිතා කිරීමයි, නමුත් කිසිදු වෙළඳාමක් විවෘත නොකර. ඉන්පසු ඔබේම සැකසුම භාවිතා කර ප්‍රධාන ප්‍රවණතාවයේ දිශාවට විවිධ කාල රාමු හරහා ගනුදෙනු විවෘත කිරීමට ප්‍රේරක වෙළෙන්දා භාවිතා කරන්න. විශාල ප්‍රවණතා නැවත නැවත ඇතුළත් කිරීමට මෙය ඔබට ඉඩ සලසයි, හැකි සෑම නළයක් සඳහාම ඒවා නෙලා ගනී.