සම්මත වෙළෙන්දා

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ට්‍රේඩර් යනු පූර්ණ ස්වයංක්‍රීය බහු-කාල රාමුවක් සහ බහු සංකේත වෙළඳ පද්ධතියකි. වෙළඳාමක් විවෘත කිරීම සඳහා ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ට්‍රේඩර් සමඟ විවිධ කාල රාමු සහ විවිධ දර්ශකවල මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකිය.