සම්මත ඇඟවීම

ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇලර්ට් යනු අර්ධ ස්වයංක්‍රීය බහු-කාල රාමුවක් සහ බහු සංකේත වෙළඳ පද්ධතියකි. ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇලර්ට් සමඟ වෙළඳාමක් විවෘත කිරීම සඳහා විවිධ කාල රාමු සහ විවිධ දර්ශකවල මූලද්‍රව්‍ය භාවිතා කළ හැකිය.
ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ඇලර්ට් විසින් ස්ටෑන්ඩර්ඩ් ට්‍රේඩර්ට සමාන සියලුම අංග ඉදිරිපත් කරන නමුත් අපගේ 'මැජික් විවරණ' පද්ධතිය භාවිතයෙන් ගනුදෙනු අතින් විවෘත කළ යුතුය.